Reunió de la comissió gestora

Facultat de Medicina (Hospital Universitari Son Espases)

Dia 11 d'octubre reunió de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina, òrgan encarregat de donar suport al Deganat, a les 13,30 h a la seu de la Facultat al Hospital Universitari Son Espases.
L’objectiu de la reunió es fer un seguiment del inici de curs i preparar el curs vinent.

Aquesta comissió està composta per les persones següents:

 • En representació de la UIB: els senyors Antoni Aguiló Pons, Mauro García Toro, Felicià Grases Freixedas i Miquel Roca Bennàsar.
 • En representació de l’Hospital Universitari Son Espases: els senyors Oriol Bonnín Gubianas, Miquel Fiol Sala, Javier Ibáñez Domínguez i Josefa Terrasa Pons.
 • En representació de l’Hospital Son Llàtzer: els senyors Lluís Masmiquel Comas i Ana M. Espino Ibáñez.
 • En representació d’Atenció Primària: la senyora Caterina Vicens Caldentey.  
 • En representació del Servei de Salut d’Eivissa: la senyora María Martín Rabadán.
 • En representació del Servei de Salut de Menorca: el senyor Txema Coll Benejam.

Entre les seves competències hi figuren:

 1. Organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a obtenir el títol de grau de Medicina.
 2. Aprovar la distribució dels fons assignats a la Facultat de Medicina.
 3. Gestionar la distribució dels espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.
 4. Crear comissions amb representació dels distints sectors de la comunitat universitària presidides per la degana per estudiar els problemes específics i la reforma dels estudis adscrits.
 5. Aprovar la memòria anual d’activitats.

 

Data de publicació: Thu Sep 08 09:43:00 CEST 2016