Escoltar

Estades curtes

Programa d'Estades Curtes en Pràctiques a la Facultat de Medicina de la UIB

* Obligatori / Obligatorio / Required

Dades personals / Datos personales / Personal Data

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Durada de l'estada / Duración de las prácticas / Duration of the practices

A continuació indiqueu les dates (setmanes senceres) en què voleu fer la vostra estada / A continuación indicad las fechas (semanas enteras) en que queréis hacer vuestras prácticas / Inform the dates (entire weeks) that you want to do your practices

*

*

Serveis i setmanes on vol fer pràctiques per ordre de preferència / Servicios y semanas en que desea realizar las prácticas por orden de preferencia / Services ans weeks in which you want to do the practices in order of preference (max. 10)

Opció / Opción / Option 1
*
*

Opció / Opción / Option 2

Opció / Opción / Option 3

Opció / Opción / Option 4

Opció / Opción / Option 5

Opció / Opción / Option 6

Opció / Opción / Option 7

Opció / Opción / Option 8

Opció / Opción / Option 9

Opció / Opción / Option 10

- Document estudis medicina / Documento estudios de medicina / Medical studies document
- Document identitat / Documento identidad / Identity document

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.