Admissió amb 90 crèdits reconeguts

L'admissió per trasllat d'expedient d’estudiants d'altres universitats espanyoles o estrangeres que cursin el grau de Medicina o altres titulacions universitàries oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de metge és una via excepcional condicionada als recursos de personal, espai i material disponibles a la Facultat de Medicina, és a dir, al nombre de places vacants confirmades a partir de segon curs

En virtut dels articles 29 i 30 del Reial decret 412/2014, l'article 14.4 de la normativa d'accés i admissió de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/14355/) estableix que el degà de la Facultat de Medicina pot atorgar aquesta admissió excepcional –en cas que es produeixin les vacants esmentades– amb el requisit indispensable que la comissió de reconeixement i transferència de crèdits (CRiTC) pugui reconèixer a l’aspirant almenys 90 crèdits superats a la Universitat d'origen.

Les sol·licituds d'admissió excepcional per trasllat d’expedient s'han de presentar als serveis administratius de la Facultat de Medicina (Hospital Universitari Son Espases) o per correu electrònic a secretaria.fm@uib.es entre l'1 de juny i el 15 de juliol. En la resolució del procediment s’aplicará el barem següent:

 

PRIMERA FASE:

Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic a la Universitat d'origen (en l'escala de 0 a 10).

 Fins a 5 punts

Qualificació obtinguda a la PBAU:

- nota del bloc d'accés (entre 4 i 10): fins a 30 punts

- nota de l'exercici de Biologia (entre 5 i 10): fins a 5 punts

- nota de l'exercici de Química (entre 5 i 10): fins a 5 punts

 

Fins a 40 punts

Superació de la PBAU a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 Fins a 15 punts

Residència familiar a la comunitat autònoma de les Illes Balears durant els últims cinc anys o una altra relació acreditada d'arrelament a les Illes Balears durant els últims cinc anys.

 Fins a 20 punts

 

SEGONA FASE, només per als aspirants amb millors puntuacions de la primera fase:

Entrevista personal. 

 Fins a 5 punts

 

TERCERA FASE, només per als aspirants amb millors puntuacions després de la segona fase:

Nombre de crèdits superats a la Universitat d'origen.

S'assignaran 0,1 punts a cada crèdit europeu efectivament cursat i superat que pugui reconèixer-se en el grau de Medicina de la UIB.

Si cal, l'estudiant ha d'acreditar l'equivalència en ECTS de les assignatures cursades.

 Fins a 15 punts

(es desestimaran les sol·licituds que no arribin a 9 punts)

 

Les persones admeses per aquesta via excepcional han de formalitzar la matrícula en el termini més breu possible, limitant-se a les assignatures i els grups en què hi hagi vacants i acomodant-se a les condicions acadèmiques previstes.

Documents relacionats